قوانین پرواز در دیواره بسیار حائز اهمیت است.

قانون ۱؛ از قوانین پرواز در دیواره: هنگامی که دو خلبان در حال ریج سورینگ (باد دیواره) از روبرو به هم می‌رسند حق تقدم با خلبانی است که دیواره در سمت
راست او قرار دارد.

code دیواره

1 دیواره

قانون ۲؛ از قوانین پرواز در دیواره: هیچ سبقتی در حالتی که دیواره در سمت راست قرار دارد مجاز نیست، خلبانی که از پشت در حال نزدیک شدن
است باید اقدام به چرخش ۱۸۰ درجه نماید.

قانون ۳؛ از قوانین پرواز در دیواره: پیش از دور زدن خلبان باید مطمئن گردد که چرخش باعث ایجاد حادثه نمی‌گردد.

قانون ۴؛ از قوانین پرواز دیواره: خلبان باید بداند که هیچگاه رو به سمت دیواره چرخش نکند.

codeدیواره 4

4 دیواره

** در هنگام رعایت قوانین پرواز در دیواره، تمامی گردش‌ها باید به سمت دشت یا در واقع در جهت باد و پشت به ریج انجام گردد.

قانون ۵؛ از قوانین پرواز در دیواره : در شرایطی که خلبانان پاراگلایدر در کنار دیواره و در ترمال می‌چرخند قوانین ریچ سرینگ بر ترمالینگ ارجعیت خواهد داشت.

استاد کوهی قوانین پرواز در دیواره را در دوره دوم آموزش پاراگلایدر (نوایس) به هنرجویان آموزش تئوری و عملی می‌دهند و جهت تمرینات عملی دیواره، تپه اردشیر در شهر یزد را که به دلیل شرایط مناسب جوی و شرایط باد مناسب است، انتخاب می‌کنند.

خلبانان جدید بعد از گذراندن تقریبا سه روز تمرین پرواز دیواره در تپه اردشیر (یزد) از نظر ذهنی و تکنیکی آماده تمرینات عملی بیشترو مرور قوانین پرواز در دیواره حین تمرین در سایت های شهید عسگری و شهید ناظری زیر نظر استاد کوهی می‌شوند.