دوره پیشرفته امنیت پرواز

توضیحات کلی:
همانطور که میدانیم در دوره قبل (SIV-1)خلبان به سطح قابل قبولی از وردو به یک دوره سختتر و دشوارتر و حرفه ای تر رسیده است.
در این دوره مانورها و شرایط پرواز برای خلبان سختتر شده و اکتیو بودن و فعال بودن و داشتن تجربه بیشتری را نیاز دارد.
در دوره پیشرفته SIV خلبان جمع شدگیهای بیشتر،مدت زمان ماندن بیشتر در مانورها،مانورهای حرفه ای تر،مانورهایی با قابلیت بیشتر را تجربه خواهد کرد.

برخی از مانورهای پیشرفته:
فول استال—–Full stall
پرواز به عقب(بک وارد)—–Back Fly
اسپین ۹۰ درجه—–spin90°
اسپین به پرواز به عقب—–spin to back fly
مینیمم اسپید—–minimum speed
خروج از اتورویشن—–Exit from auto-roation
خروج از اسپیرال دایو(داینامیک و تدریجی) —-Exit spiral dive(dynamic and progressive)

تمرینات انتخابی:
چرخش ۳۶۰ درجه،فلت به دیپ فلت—–۳۶۰turns,flat to deep to flat
وینگ اور—–wing overs
جمع شدگیها+اسپید—–collapses on speed bar
اسپین دینامیک—–Dynamic spin
کشیدن کمکی—–Reserve deployment
پایدار کردن بال(کنترل بال بعد از کشیدن کمکی)—–(Glider stabilization(avoid downplan effect0

وضعیت روانی:
تیک آف و فرود امن—–safe takeoff and Landing
آگاهی از ارتفاع—–Altitude awereness
رعایت باکس موقعیت—–Respect position box
رعایت بریفینگ—–Repect briefing
زمان و انرژی—–Timing and energy
مدیریت استرس—–Estress management
آدرنالین،کنترل ریسک—–Adrenaline rush,risk control
اعتماد به نفس بیشتر/کمتر از حد—–over/under confidence